„Jakie są szanse na śmierć?” – myślą ludzie, kiedy koronawirus się szerzy. Boimy się śmierci, ale może nie jest taka zła, jak na tym rysunku. Dziecko: „Dlaczego wszystkie kościotrupy są takie szczęśliwe?” Mama (?) Dziecko: „No patrz jak się szczerzy.” „Bel tempo” skończyło się, i to nie tylko we Włoszech. Pierwszy rysunek z nowej komiksowej serii: „Pani Śmierć.” Na obrazku: „Kochałem kobietę, ale 20 lat temu ode mnie uciekła. Dla rodziny jestem nikim. Co mam robić? Piję! Po śmierci (nic).”

“Quali sono le possibilità di morire?” – pensa la gente, quando coronavirus si trasmette. Tutti abbiamo paura della morte, ma forse non è tanto male, come in questo disegno. Il bimbo: „Perché tutti i scheletri sono così felice?” La mamma: (?) Il bimbo: „Guarda come smorfia.” „Bel tempo” è finito, non solo in Italia. La prima vignetta della nuova serie: „Signora Morte.” Nel disegno: „Prima della morte. Amavo una donna, ma mi aveva lasciato 20 anni fa. Per mia famigia non sono niente. Cosa devo fare? Bevo. Dopo la morte (niente).”

„What are the chances of dying?” – People think, as Coronavirus spreads. We fear death, but maybe is not as bad, like in this drawing. The child: „Why are the skeletons so happy?” Mummy: (?) The child: „Look, he’s grinning.” „Bel tempo” for now is over, and not only in Italy! The first picture from new comic series: Lady Death. On the picture: „Before death. I loved a woman, but she dumped me 20 years ago. For my family, I’m nothing. What shall I do? I’m drinking. After death (nothing).”