“Nie biegałaś wcześniej a teraz chcesz wychodzić codziennie!” – powiedział mąż. To prawda: w marcu przebiegłam dwa razy więcej, niż w lutym, a zostało jeszcze dziesięć dni! Tak sobie radzę, odkąd zaczęła się blokada. Wszyscy drżą przed koronawirusem. Moja polska znajoma zna na Sycylii kogoś kto twierdzi, że jest katastrofa. Karetka nie przyjeżdża, młodzi ludzie padają jak muchy.

“Nie jest tak źle!” – rzekłam. Staram się nie martwić, ale łatwo nie jest! V. była blada, kiedy spotkałam ją ostatnio, sińce pod oczami. “Mój syn musiał przyjąć antybiotyk dwa razy i znowu zachorował!” – rzekła. “Normalnie zabieram go do polikliniki, ale teraz nie mogę.” Znajoma wysłała mi zdjęcie córki. Poparzyła się, kiedy ogłoszono drastyczne zabezpieczenia “strefy czerwonej.”

Każdy unika szpitali, kiedy wirus się szerzy. Sama leczy córkę, wysyła zdjęcia do znajomego chirurga. Przed naszym sklepem stoi ochroniarz. “Nie możesz wejść bez maseczki!” – powiedział. Znalazłam maseczkę w drogerii. Kiedy wróciłam, mężczyzna bez maseczki podniósł protest. “OK, proszę podnieść kurtkę, żeby zasłonić twarz!” – rzekł polubownie ochroniarz.

PS. Na zdjęciu: “Poszukam was, znajdę i zmuszę do biegania, nawet kiedy skończy się kwarantanna.”

Źródło: internet

“Prima non correvi! Adesso vuoi uscire ogni giorno – ha fatto il mio marito. È vero: al marzo ho corso due volte di più che al febbraio, e sono rimasti ancora 10 giorni! Me la cavo così da quando si è cominciato il blocco. Tutti hanno paura del Coronavirus. Mia amica polacca conosce in Sicilia qualcuno che insiste che è una catastrofe. L’ambulanza non arriva, i giovani muoiono come le mosche.

“Non è così male!” – le ho detto. Cerco di non preoccuparsi, ma non è facile! V. era pallida quando l’avevo vista l’ultima volta. “Mio figlio doveva prendere l’antibiotico due volte e adesso sta male di nuovo!” – aveva detto. “Dal solito lo porto al policlinico, ma adesso non posso!” Un amica mi ha mandato la foto della sua figlia. Si era brucciata quando avevano annnciato le drastiche misure di sicurezza della “zona rossa.”

Tutti evitano gli ospedali adesso, quando il virus si trasmette. Sta curando la bimba da sola, manda le foto al chirurgo che conosce. C’è una guardia giurata davanti al nostro supermercato. “Non puoi entrare senza mascherina!” – mi dice. Avevo trovato una mascherina nel negozio di casalinghi. Quando ero tornata, protestava un uomo. “OK, la prego di alzare la giacca per coprire la faccia!” – fece la guardia in modo amichevole.

Źródło: internet

“Before you would’t go out running, and now you want to run every day!” – My husband told me. It’s true: in March I made twice as much as in February, and it’s still 10 days left! It’s my way to cope, since all the lockdown started. Everybody is scared of Coronavirus. My Polish friend knows someone in Sicily who insist that the situation is disastrous. Paramedics are not coming, even young people are dying like flies.

“It’s not so bad!” – I told her. I’m trying not to worry, but it’s not easy! V. was pale when we met the last time, dark circles around her eyes… “My son had to take antibiotics twice, and he’s poorly again!” – She told me. “Normally I would take him to Polyclinics, but I can’t do it now.” My friend sent me a photo of her daughter. She got burned just when the drastic “red zone” measures where announced.

Everyone would avoid hospitals now, when the virus spreads. She’s curing her daughter on her own, sending the photos to a friendly surgeon. A security guard told me is standing outside our grocery store. “You cannot enter without a mask!” – He told me. I found a mask in the chemist. When I was back, a guy without a mask was protesting. “OK, would you just pull up jacket, to cover your face?” – Security guard asked him friendly.

PS. It says: “I’ll look for you, I’ll find you and force you to run when the quarantine will be over.”