Wiele lat temu jechałam pociągiem do Lublina. Jakiś chłopak rozprawiał o wspaniałym życiu włoskim. Praca dla wszystkich, ludzie po maturze zarabiają świetne pieniądze… Dwadzieścia lat później Włochy zmierzają się z bezrobociem, wzrost gospodarczy jest spowolniony, ale to nadaj miejsce do życia całkiem niezłe. Włochy słyną z dobrej kuchni, pogoda cię rozpieszcza.

Narzekanie, że w styczniu temperatura spadła do 10ºC to rzecz dla moich znajomych codzienna. Włosi są dość przewrażliwieni. Spadł śnieg? Zamykamy szkoły. Silny wiatr, obfite deczcze? Ta sama historia. Koronawirus podsyca panikę, rzecz jasna. Szkoła w Bari jest zamknięta do 15 marca, być może nawet dłużej… “Dzieci w wieku 0-6 lat nie mogą przebywać na terenie placówki” – głosi wywieszka w bibliotece.

Poszłam tam ostatnio. “Proszę zachować metrowy dystans!” – rzuciła bibliotekarka w plastikowych rękawiczkach. Chłopak A. nadal nie wychodzi z mieszkania w Mediolanie. Na szczęście supermarket dostarcza jedzenie do domu. Przeczytał trzy książki, po 1000 stron każda. Cena Amuchiny na Amazon wzrosła do 100 euro czteropak. Ostatnie wieści: kościoły zamknięte! Nie będzie mszy aż do kwietnia.

Źródło: Internet

Molti anni fa stavo andando col treno a Lublin. Un ragazzo stava parlando della splendida vita italiana. C’è il lavoro per tutti, diceva, la gente dopo il liceo ha un buon stipendio… Una ventina di anni dopo l’ltalia sta affrontando il rallentamento economico e disoccupazione, ma ancora è un bel posto per vivere. L’ltalia è famosa per la sua cucina, il tempo ti tratta bene.

Lamentarsi perchè a gennaio le temperature si sono abassate ai 10ºC non è srano per miei amici. Italiano sono piuttosto sensibili. Caduta la neve? Le scuole sono chiuse. Una grande pioggia, un vento forte? Lo stesso. Coronavirus alimenta il panico, ovviamente. Le scuole sono chiuse fino al 3 aprile, forse ancora di più… “Ai bambini 0-6 anni non è permesso di entrare” – dichiarava l’avviso nella biblioteca (quando era ancora aperta).

Ci sono andata il 7 di marzo. “Un metro di distanza, per favore!” – ha detto la bibliotecaria con i guanti di plastica. Il compagno di A. non sta uscendo dal suo appartamento a Milano. Ha letto tre libri, 1000 pagine ciascuna. Il prezzo di Amuchina su Amazon è aumentato al 100 euro for la confezione di quattro. Le chiese sono chiuse, niente messa fino al aprile!

Many years ago I was on train going to Lublin. A young guy had talked about amazing Italian life. There is a job for everyone, he insisted, people after college earn really good money… Some 20 years later Italy faces low growth and unemployment, but it’s still nice place to live. Italy is famous for its cuisine, the aura does spoil you.

Complaining because in January the temperature dropped to 10ºC is not strange for my friends. Italians can be pretty sensitive. Snow fell? The schools are closed. Heavy rains, or a big wind? The same. Coronavirus has fanned panic, obviously. The school are closed till 3th of April, maybe even longer… “The children from 0-6 years must not be admitted” – Declares library announcement (when it was still open).

I went there 7th of March.. “1 meter distance, please!” – The librarian with plastic gloves told me. A.’s boyfriend is still not leaving his Milano apartament. Luckily, there is supermarket delivery service. He has read three books, 1000 pages each. Buying Amuchina is a dream. Amazon price of Amuchina has raised to 100 euro for the package of four pieces. The churches are closed. No Mass till April!