P. wychowała się w małej miejscowości w Basilicacie. Przez dłuższy czas spotykała się z sąsiadem. Był przystojny, ale nastoletnia miłość nie przetrwała. „Był taki ograniczony, kontrolował!” – mówi P. – „Rzuciłam go, bo nie pozwalał mi prowadzić auta, mieć własnego życia.” Wyjechała z rodzinnych stron i zamieszkała we Florencji. Wydaje się, że lubi życie bezdzietnej singielki.

Moja znajoma M. ciągle mieszka w Basilicacie. Zaakceptowała tradycjonalny podział ról, gdzie władzę dzierży mężczyzna. Nie protestowała, gdy mąż sprzeciwiał się prowadzeniu przez nią auta gdy była w ciąży i z małym dzieckiem. Minęło ponad 10 lat i M. nie wróciła do roli kierowcy. Zauważyłam, że jej mąż robi zakupy bez M. Lubi decydować o wszystkim…

Nie powiedziałabym, że mój mąż to Włoch dominujący… Kiedy jednak urodziła się nam córka, namówił mnie do rzucenia pracy, wyjazdu z Londynu i zamieszkania w miasteczku w Basilicacie. Straciłam finansową niezależność, nie czułam się równa z mężem. Według raportu równości płci, „tradycyjne” Włochy sytuują się na 74. miejscu, dalej niż Kazachstan…

Źródło: internet

P. è cresciuta nel posto piccolo in Basilicata. Per un bel po’ di tempo frequentava il suo vicino. Era un bel ragazzo, ma il loro amore adolescenziale non era duraturo. „Era cosi ottuso!” – racconta P. „L’ho lasciato perchè non mi faceva guidare la macchina, avere la priopria vita!” P. aveva lasciato la città natale. Abita a Firenze, sembra che le piace la vita da single senza figli.

Mia amica M. vive ancora in Basilicata. Ha accettato la divisione tradizionale dei ruoli, dove il potere è dell’uomo. Non aveva protestato, quando il marito non voleva che lei guidasse quando era in attesa e col bambimo piccolo. Sono passati più di 10 anni, ma lei non è mai tornata al volante. Ho notato che il suo marito fa la spesa senza M. Vuole decidere tutto lui…

Non avrei detto che il mio marito è un italiano dominante… Ma quando era nata la nostra figlia, mi aveva convinto di licenziarsi, lasciare Londra e trasferirsi nella cittadina in Basilicata. Ho perso l’indipendenza economica, non eravamo più pari con mio marito. Global gender gap: „tradizionale” Italia si trova al 76 posto, peggio del Kazakistan…

P. grew up in a small place in Basilicata. She was dating her neighbour for quite a long time. He was very handsome, but the teen love didn’t last. „He was so close minded and controlling!” – P. says. „I dumped him because he won’t let me drive a car, or have a life of my own.” She left her native Basilicata and went to live in Florence. P. seems to enjoy without children and a spouse.

My friend M. still lives in Basilicata. She accepted traditional relationship roles where the power is given to the man M. never objected when her husband told her not to drive when she got pregnant, and when their child was small. It has been 10 years and more, but she’s not driving since. I noticed that her hubby is doing grocery shopping without M. He likes to decide everything…

I wouldn’t say that my husband is domineering Italian type… Still, when our daughter was born, he convicted me to quit my job, leave London and move to the small town in Basilicata.… I had lost my financial independence, and didn’t feel equal with my husband. „Traditional” Italy is ranked 74th in a global gender gap report, worse than Kazakhstan…