Tym razem pomówimy o kościele, polskim i włoskim. Wzięłam ślub cywilny. Takie małżeństwo jest nieważne w oczach kościoła, nie mogę się więc spowiadać. Wiedziałam o tym, raz jednak chciałam spróbować. Dla mojej rodziny był to ciężki okres. Powiedziałam polskiemu księdzu, że planuję ślub kościelny, ale nie chciał słuchać.

Wyszłam z konfesjonału, czując się beznadziejnie. Niedaleko siedziała drobna, niepełnosprawna kobieta. Przesunęła się i zrobiła mi miejsce. Dla niej byłam człowiekiem, nie tylko grzesznikiem. Kilka lat później moja córka miała iść do komunii. Rodzice też mieli się wyspowiadać. „Nie mogę!” – wyjaśniłam katechetce. Ku mojemu zdziwieniu, porozmawiała z księdzem. Wygląda na to, że mogę się spowiadać i przyjmować komunię.

“Mam nadzieję, że twój ksiądz wie, co robi” – powiedział mi ktoś w Polsce. “Eucharystia to nie tylko nagroda dla dobrych, lecz także siła dla grzeszników” – powiedział papież Franciszek. Polacy są bardziej katoliccy od niego. 20 lat temu Watykan pozwolił dziewczynkom na służbę przy ołtarzu, ale w Polsce to nieczęsty widok.

Źródło: internet

Questa volta parliamo della Chiesa italiana e anche polacca. Mi ero sposata con il rito civile. Il matrimonio non è riconosciuto dalla Chiesa. Sapevo che non posso confessarmi, ma una volta volevo provare. Per mia famiglia era un periodo di difficoltà. Avevo detto al prete polacco che intendo di sposarmi in chiesa, ma non mi voleva ascoltare.

Uscì dal confessionale sentendomi da schifo. Vicino a me stava seduta una piccola donna disabile. Si era spostata un po’ per lasciarmi il posto. Per lei ero una persona, non solo la peccatrice. Qualche anno dopo mia figlia stava per fare la Prima Comunione. Anche i genitori si dovevano confessare. „Io non posso!” – Ho spiegato alla catechista. Con mia grande sorpresa, aveva parlato con il parroco. A quanto pare, posso confessarsi e prendere la Comunione.

„Spero che il tuo prete sa cosa sta facendo!” – Mi ha detto qualcuno in Polonia. Papa Francesco: „L’Eucarestia non è il premio per i buoni, ma medicina per i deboli.” Polacchi sono piu’ cattolici di lui. Sono venti anni che il Vaticano permette alle bambine il servizio all’altare, ma in Polonia si vede raramentela ragazza – ministrante.

Mr.STRANGE

Let’s talk about Polish (and Italian) church this time. I married in a civil ceremony. My marriage isn’t valid for the Catholic church, I can’t go to Confessions. I knew about it, still I tried once: it was a very difficult time for my family. I told Polish priest that I would validate my marriage in the Catholic form, but he wouldn’t listen.

I left the confessional, feeling really rubbish. A petite, disabled woman was sitting nearby. She moved and made me place. To her, a was a human, not just a sinner. Few years later my daughter was to receive her first Communion. Also the parents were supposed to confess. „I’m not allowed!” – I explained to the religious teacher. Much to my surprise, she spoke with the priest. Apparently yes, I can confess and receive communion (in Italy).

„I suppose that your priest knows what he’s doing!” – Someone in Poland told me. Eucharist “is not a prize for the perfect but a powerful medicine and nourishment for the weak” – Pope Francis said. Polish are more catholic than him! 20 years ago the Vatican has approved girls serving at Mass but in Poland is still rare.